Narodowe Centrum Nauki

Zobacz inne oferty pracodawcy

Kategoria:
Badania i rozwój
Lokalizacja:
woj. małopolskie, 1
Data publikacji oferty:
2018-01-06
Data zakończenia oferty:
2018-02-06

UWAGA. Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Koordynator Dyscyplin w grupie Nauk Ścisłych i technicznych

dodaj do ulubionych

Opis stanowiska pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- organizowanie i przeprowadzanie konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;

- organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach;

- upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach;

- analiza złożonych wniosków pod względem formalnym;

- ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów;

- przedkładanie Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów;

- realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

 

Wymagania

Oczekiwania wobec kandydatów:

- co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie jednej z dziedzin nauk: technicznych, chemicznych, matematycznych, fizycznych lub o Ziemi;

- znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

- co najmniej 4-letnie doświadczenie związane z prowadzeniem badań naukowych;

- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe;

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera;

- samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;

- umiejętność analitycznego myślenia;

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;

- umiejętność planowania zadań i organizowania czasu pracy;

- umiejętność współdziałania i komunikatywność.

 

Zgłoszenie kandydata na stanowisko Koordynatora Dyscyplin powinno zawierać:

- CV;

- list motywacyjny;

- wykaz osiągnięć naukowych.

 

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia:

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego;

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

- kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

- kopie dokumentów potwierdzających udział w projektach badawczych;

- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ani przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

Termin rozpoczęcia pracy: od 1 lutego 2018 r.

 

Termin składania dokumentów:

Zgłoszenia z dopiskiem „Koordynator Dyscyplin – Konkurs”, należy przesłać do 28 grudnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysłania za pośrednictwem kuriera, data wpływu do NCN), na adres:

 

Narodowe Centrum Nauki

ul. Królewska 57

30-081 Kraków

 

lub złożyć osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Nauki.

 

Inne informacje:

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane i po zakończeniu postępowania konkursowego ulegną zniszczeniu.

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki do 31 stycznia 2018 r. oraz umieszczone w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.