Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

Zobacz inne oferty pracodawcy

Kategoria:
Finanse / Ekonomia
Lokalizacja:
woj. mazowieckie, 1
Data publikacji oferty:
2018-02-10
Data zakończenia oferty:
2018-03-10

UWAGA. Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Specjalista w Dziale Płac i Ubezpieczeń Społecznych

dodaj do ulubionych

Opis stanowiska pracy

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY – TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń oraz kart zasiłków chorobowych,
 • sporządzanie list płac dla wszystkich pracowników obsługiwanych szkół i placówek oświatowych na podstawie dokumentów przekazywanych przez Dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 • przekazywanie wynagrodzeń na rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe zgodnie z terminami wypłat,
 • dokonywanie potrąceń z list płac na rzecz Urzędów Skarbowych, ZUS, PZU, związków zawodowych, komorników (zajęcia skarbowe, sądowe) i innych uprawnionych podmiotów,
 • rozliczanie zwolnień lekarskich oraz naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego w terminach przyjętych do wypłaty,
 • przekazywanie do ZUS raportów miesięcznych dla wszystkich pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
 • odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne oraz do Urzędu Skarbowego należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w terminach ustalonych przepisami prawa,
 • sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach dla wszystkich pracowników i dla Urzędów Skarbowych oraz informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne,
 • sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego i ZUS,
 • uzupełnianie danych o uzyskanych przychodach niezbędnych do ustalenia wysokości rent i emerytur (uzupełnianie druków Rp-7) dla zatrudnionych lub zwolnionych pracowników obsługiwanych szkół i placówek oświatowych,
 • uzupełnianie zaświadczeń o wysokości uzyskanych dochodów dla pracowników obsługiwanych szkół i placówek oświatowych,
 • sporządzanie list płac w zakresie świadczeń przyznawanych z funduszu socjalnego, funduszu zdrowotnego, ryczałtów samochodowych oraz umów zleceń i dzieło,
 • współpraca z Działem Planowania i Analiz w zakresie przygotowania planu i analiz wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników,
 • ustalanie wysokości składek, odprowadzanie i przesyłanie deklaracji i informacji do PFRON,
 • wprowadzanie umów zleceń do centralnego rejestru Umów oraz realizowanie wypłat przygotowanych przez urząd m. st. Warszawy dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej niebędących pracownikami nieposiadających osobowości prawnej,
 • przygotowanie dokumentacji do archiwizacji.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: Praca na I piętrze budynku stanowiącego siedzibę DBFO-Targówek m. st. Warszawy. Budynek nie jest wyposażony w windę. Klatka schodowa nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety i pomieszczenie socjalne nie są dostosowane do wymogów osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się w wewnątrz budynku.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. D.U. z 2016 r., poz. 902, z późn. zm.)
 • wykształcenie średnie,
 • dobra obsługa komputera w zakresie MS Office,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: przepisów ZUS i podatkowych, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Ustawy o pracownikach samorządowych i zagadnień budżetowych jednostek samorządowych,
 • znajomość programów QNT i Płatnik,
 • samodzielność w realizacji zadań, systematyczność, komunikatywność i otwartość, kreatywność, rzetelność, niekonfliktowość, odporność na stres, wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • własnoręcznie podpisane: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • wypełniony Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadkach kontynuacji zatrudnienia),
 • pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (Załącznik Nr 2),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych (Załącznik Nr 2),
 • pisemne oświadczenie tego, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stojanowskiej 12/14, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko urzędnicze zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.)” - (Załącznik Nr 2),
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DBFO – Targówek m.st. Warszawy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Uwaga! Do rozpatrzenia ofert konieczne jest dostarczenie dokumentów papierowych (osobiście lub pocztą tradycyjną).

Informacje dodatkowe:
Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w zamkniętych kopertach do Sekretariatu
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Targówek m. st. Warszawy,
ul. Stojanowska 12/14, 03-558 Warszawa
w godzinach od  8ºº do 16 ºº, bądź za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do DBFO – Targówek, a nie data stempla pocztowego)
do dnia 14 luty 2018  roku.
z dopiskiem na kopercie:
„Oferta pracy na stanowisko Referent lub Starszy Referent lub Samodzielny Referent lub Inspektor lub Specjalista do Działu Płac i Ubezpieczeń Społecznych – umowa o pracę
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone będą powiadomione o terminie kolejnego etapu postępowania.