Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie

Zobacz inne oferty pracodawcy

Kategoria:
Zakupy
Lokalizacja:
woj. lubelskie, 1
Data publikacji oferty:
2018-02-10
Data zakończenia oferty:
2018-03-10

UWAGA. Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Specjalista ds. zamówień publicznych

dodaj do ulubionych

Opis stanowiska pracy

Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie

DYREKTOR ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE OGŁASZA OTWARTY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

 

I. Stanowisko pracy:

 • ds. zamówień publicznych.

 

II. Do naboru może przystąpić każdy, kto złoży ofertę przy spełnieniu następujących wymogów:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

III. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy minimum 5 lat,
 • staż pracy minimum 2 lata na podobnym stanowisku z doświadczeniem w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiającego,
 • znajomość aktów prawnych:

1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.,

2) ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

3) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia1997 r.,

4) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.,

5) ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 • minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiającego na dostawy, usługi i roboty budowlane,
 • biegła znajomość obsługi komputera oraz urządzeń peryferyjnych,
 • znajomość programów MS Word i MS Excel,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub samorządowych jednostkach organizacyjnych,
 • odporność na trudne sytuacje zawodowe,
 • zdolność samodzielnego organizowania i planowania pracy,
 • umiejętność ciągłego doskonalenia i rozwoju własnych umiejętności,
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej.

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie spraw zamówień publicznych pod względem procedury określonej właściwymi przepisami prawa,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień na roboty, usługi i dostawy w trybie bez stosowania ustawy,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie zamówień publicznych prowadzonych przez ZNW w Lublinie w oparciu o wnioski i zapotrzebowania złożone przez komórki organizacyjne,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi ZNW w Lublinie odpowiedzialnymi merytorycznie przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych poprzez kontrolowanie poprawności przygotowanych przez odpowiednie działy dokumentów przygotowywanych w związku z zamówieniami publicznymi,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac komisji przetargowych, w tym zapewnienie obsługi organizacyjno – kancelaryjnej komisji przetargowych,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych, odwołań i protestów,
 • gromadzenie informacji o przygotowywanych i realizowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych ZNW w Lublinie,
 • współdziałanie z Urzędem Zamówień Publicznych w ramach obowiązków wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych, w szczególności w zakresie wniosków i zapytań składanych do organów UZP,
 • koordynowanie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą poprzez dokonywanie wstępnej kontroli projektów umów przed przedłożeniem do akceptacji radcy prawnemu,
 • sporządzanie umów na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej,
 • ewidencja dokumentacji przetargowej, gwarancji ubezpieczeniowych i nadzór nad terminowym zwrotem wykonawcom zabezpieczeń należytego wykonania umów,
 • zastępstwo i pomoc w sporządzaniu umów z dostawcami mediów, usług i dostaw zawieranych przez ZNW w Lublinie,
 • sporządzanie umów-zlecenia i prowadzenie ich rejestru,
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej ZNW w zakresie zamieszczania informacji dotyczących udzielania zamówień publicznych i informacji o przetargach na wynajem lokali użytkowych,
 • opisywanie faktur pod względem merytorycznym.

 

VI. Informacja o warunkach pracy:

 • miejsce świadczenia pracy: Lublin ul. Uniwersytecka 4,
 • wymiar czasu pracy: pełny wymiar godzin – 40h/tydzień,
 • praca przy komputerze.

 

VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie w miesiącu grudniu 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest mniejszy niż 6%.

Wymagania

VIII. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • oryginał kwestionariusza osobowego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi,
 • podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów rekrutacji,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 • inne dokumenty, jeśli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów lub określonych preferencji.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej i opisanej kopercie należy składać osobiście w Sekretariacie Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie ul. Uniwersytecka 4, 20-029 Lublin w godzinach: od 7;30 do 15;30 lub przesłać pocztą na adres Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie z dopiskiem: „dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych”. Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 07.02.2018 r. (decyduje data faktycznego wpływu).

Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do ZNW w Lublinie bez wskazania wolnego stanowiska, na które został ogłoszony nabór i na które zamierza aplikować kandydat, jak też dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o naborze, nie będą rozpatrywane.

IX. Inne informacje:

 • w/w stanowisko nie mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania niezbędne do dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego będzie umieszczona na stronie internetowej BIP. O terminie postępowania kwalifikacyjnego kandydaci będą informowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej ZNW w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 4,
 • postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się dwuetapowo:
 • test kwalifikacyjny,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • podania wraz z załącznikami kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni lub osób, których aplikacje nie zostały rozpatrzone można odebrać w Dziale Kadr i Organizacji w terminie pięciu dni roboczych od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w tym terminie, zostaną zniszczone przez Komisję.
 • Administratorem danych osobowych jest Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie ul. Uniwersytecka 4, 20-029 Lublin,
 • dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane do celów rekrutacji,
 • osoby składające dokumenty aplikacyjne posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Przycisk APLIKUJ przekieruję na stronę internetową urzędu w celu pobrania dokumentów aplikacyjnych.