Menu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Ochrony Prywatności

Zasady podstawowe

Przykładamy ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników Atlie.pl. Atlie, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej Spółce danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych Atlie.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

Portal Atlie.pl ma charakter otwarty. Jedną z głównych usług serwisu jest możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji o Użytkowniku, w związku z czym jego dane są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

Dane Użytkownika pobierane w Atlie.pl mogą być wykorzystywane przez Atlie lub innych Użytkowników na potrzeby prowadzonej rekrutacji lub pulikacji ogłoszeń.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Atlie.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Atlie.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Dane wymagane podczas rejestracji:
W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących swoich danych: imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej (login), hasła, województwa i miejscowości wszystkich pól oznaczonych gwiazdką.

Dane ujawniane w Profilu:
W Profilu wyświetlane są wszystkie dane podane podczas rejestracji, z wyłączeniem daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej (loginu), hasła. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Użytkownika opcjonalnie.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Atlie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szewskiej 3/007 (50-053 Wrocław). Atlie przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Atlie.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

Atlie przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika Atlie przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika.

Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym Atlie.pl, w tym w celu prowadzenia rekrutacji lub publikacji ogłoszeń, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Atlie w celach statystycznych i marketingowych.

Treści zamieszczane przez Użytkowników

Komentarze oraz wiadomości zamieszczane na forach lub grupach publicznych widoczne są dla wszystkich. 

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Atlie (administratora danych).

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w Atlie.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa Atlie może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o współpracy z Atlie w tym zakresie). Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. Atlie może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do Atlie jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

Odsyłacze do innych stron internetowych

Atlie nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Atlie.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Atlie.pl odsyłacz.

Informacje wysyłane do Użytkownika

Atlie zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w Atlie.pl. Atlie może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej na które Użytkownik wyraził zgodę podczas akceptacji Regulaminu. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

 

Polityka Ochrony Prywatności

 

Zasady podstawowe

Atlie.pl przykłada dużą wagę do kwestii prywatności użytkowników portalu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych Atlie.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

Portal Atlie.pl ma charakter otwarty. Jedną z głównych usług serwisu jest możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji o Użytkowniku, w związku z czym jego dane są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

Dane Użytkownika pobierane w Atlie.pl mogą być wykorzystywane przez Atlie lub innych Użytkowników na potrzeby prowadzonej rekrutacji lub pulikacji ogłoszeń.W celu zapewnienia zasad zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych użytkowników Atlie.pl w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa użytkowników Atlie.pl.

 

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Atlie.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Atlie.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

 

Dane wymagane podczas rejestracji 
W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących swoich danych: imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej (login), hasła, województwa i miejscowości wszystkich pól oznaczonych gwiazdką.

Dane ujawniane w Profilu: 
W Profilu wyświetlane są wszystkie dane podane podczas rejestracji, z wyłączeniem daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej (loginu), hasła. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Użytkownika opcjonalnie.

 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Atlie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szewskiej 3/007 (kod pocztowy 50-053 Wrocław). Atlie przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Atlie.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących użytkownikowi praw, należy skontaktować się z Atlie.pl:

a) za pośrednictwem formularza kontaktowego http://atlie.pl/kontakt lub

b) z Inspektorem Ochrony Danych w Atlie.pl: drogą mailową: iod@atlie.pl

Atlie przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Użytkownik może dobrowolnie podać dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym Atlie.pl, w tym w celu prowadzenia rekrutacji lub publikacji ogłoszeń, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Atlie w celach statystycznych i marketingowych.

Atlie.pl nie dokonuje profilowania danych.

W przypadku, gdy użytkownik aplikuje na oferty pracy publikowane na portalu Atlie.pl, przetwarza dane osobowe jedynie na polecenie pracodawcy, który zamieścił daną ofertę pracy. Pośredniczy jedynie w wymianie danych osobowych pomiędzy aplikującym a pracodawcą i nie jest administratorem tych danych.

Treści zamieszczane przez Użytkowników

Komentarze oraz wiadomości zamieszczane na forach lub grupach publicznych widoczne są dla wszystkich. 

 

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w art. 32 RODO. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające specjalne upoważnienia nadane przez Atlie (administratora danych).Udostępnianie danych osobowych

Atlie przekazuje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Pracodawcy

Atlie udostępnia dane osobowe pracodawcom korzystającym z portalu. Pracodawcy, którym udostępniane są dane osobowe samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie poleceniom Atlie. W związku z tym Atlie nie ponosi odpowiedzialności za ich działania i zaniechania.

Aktualną listę pracodawców można znaleźć tutaj

Dostawcy usług

Atlie przekazuje dane osobowe dostawcom usług, z których korzysta przy prowadzeniu portalu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Atlie co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdziesz tutaj Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.

Podmioty przetwarzające świadczą dla Atlie usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w Serwisach, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta (np. Wypełnienie Profilu dokumentem CV).

Administratorzy nie działają wyłącznie na polecenie Atlie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania danych osobowych. Prowadzą badania statystyczne.

Lokalizacja. Dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG.

Organy państwowe

Dane osobowe, udostępniane są również uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez okres posiadania Konta na Portalu dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług (zgodnie z Regulaminem), a także do celów marketingowych. Po usunięciu Konta dane są anonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane przechowywane będą przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Atlie).

Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowywane są przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdują się w Polityce Cookies.

Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Atlie zapewnia realizację uprawnień użytkowników portalu wskazanych poniżej. Realizacja prawa następuje przez zgłoszenie żądania na formularzu kontaktowym http://atlie.pl/kontakt Dodatkowo użytkownik może dokonać wybranych zmian w ustawieniach Konta po zalogowaniu do portalu.

Prawo do cofnięcia zgody

Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji do portalu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w portalu. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Atlie zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem może świadczyć Atlie jedynie za zgodą.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, jeśli Atlie przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. w związku z korzystaniem z Rekomendowanych ofert pracy, marketingiem swoich produktów i usług oraz swoich klientów, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Portalu oraz ułatwieniem korzystania z Serwisów, a także badaniem satysfakcji.

Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i Atlie nie będzie miało innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, usuniemy te dane, wobec wykorzystania których użytkownik wniósł sprzeciw. 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będzie traktowane jako żądanie usunięcia Konta.

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a) wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
b) jego dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych;
d) wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z portalu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
e) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Atlie, Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowuje dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług portalu.


Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Następujących w określonych przypadkach:
a) gdy użytkownik zakwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczone zostanie ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystania danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację użytkownika – ochrona interesów użytkownika, praw i wolności przeważa nad interesami Atlie, który realizuje, przetwarzając dane osobowe użytkownika, który wniósł sprzeciw.
Jeśli użytkownik zgłosi takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwione będzie korzystanie przez niego z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo uzyskać od Atlie informację, czy jego dane są przetwarzane, a także ma prawo dostępu do swoich danych; uzyskaniu informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących mu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; otrzymać kopię swoich danych osobowych.


Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych samodzielnie w zakładce ustawień Konta. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od Atlie sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).


Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które przekazał Atlie, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by jego dane osobowe zostały przesłane przez Atlie bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Atlie spełni żądanie albo odmówi jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy w stanie spełnić tego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Aktualizacja ustawień następuje w ciągu 24h.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Użytkownik ma prawo zgłaszać do Atlie skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku stwierdzenia przez niego naruszenia praw przyznanych na mocy RODO.

Odsyłacze do innych stron internetowych

Atlie nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Atlie.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Atlie.pl odsyłacz.

Informacje wysyłane do Użytkownika

Atlie zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w Atlie.pl. Atlie może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej na które Użytkownik wyraził zgodę podczas akceptacji Regulaminu. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.