Menu

REGULAMIN

I Preambuła i definicje

§ 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji Atlie.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników Atlie.pl, Atlie.eu

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa w Atlie.pl, Atlie.eu prawa i obowiązki Atlie oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Atlie z tytułu świadczenia usług,
2) Atlie - należy przez to rozumieć Atlie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 51-354 Wrocław) przy ul. Litewskiej 12/8 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Wrocławia we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533296, NIP 895-203-72-79, REGON 360 229 502 kapitale zakładowy Spółki wpłacony w całości

3) Atlie.pl - należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem www.Atlie.pl; jedynym właścicielem Atlie.pl jest Atlie Sp. z o.o.,
4) Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Atlie w ramach serwisu Atlie.pl,
5) Profilu - należy przez to rozumieć miejsce w Atlie.pl, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu,
6) Koncie - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych Atlie.pl wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta,
7) Administratorach - należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Atlie, odpowiedzialne za prowadzenie Atlie.pl, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

§3. Atlie.pl jest portalem, umożliwiającym swoim Użytkownikom bezpłatne nawiązywanie kontaktów pomiędzy Pracownikiem a Pracodawcą, wymianę informacji i doświadczeń, publikowanie i promocję informacji na swój temat. Pracodawcy bezpłatnie mogą zamieszczać ogłoszenia.

II Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 4. Użytkownikiem Atlie.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.

§ 4a. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem Atlie.pl, o ile:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo
2) uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

§ 5.
1. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody.

§ 6.
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez Atlie w ramach Atlie.pl, Atlie.eu Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
4. Atlie rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika przez Administratorów.
5. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez:
1) samodzielne skasowanie Konta albo
2) zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorom.
6. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Administratorom zgodnie z § 6 ust. 5 pkt. 2), rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny.

§ 6a. Atlie zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Atlie.pl, Atlie.eu

§ 7.
1. Dostęp do większości usług Atlie.pl jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu.
2. Atlie zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Atlie.pl, Atlie.eu Atlie zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.
3. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.

§ 8. Atlie zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Atlie.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Atlie.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Atlie.

§ 8a. Użytkownik udziela Atlie prawa do wyświetlania mu ogłoszeń rekrutacyjnych, a także przesyłania za jego zgodą ogłoszeń lub CV na jego skrzynkę pocztową. Użytkownik udziela Atlie prawa do przesyłania za jego zgodą informacji, reklam, promocji.

§ 9. Atlie.pl ma charakter zasadniczo otwarty - podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

§ 10. Aby korzystać z bezpłatnych usług świadczonych przez Atlie w ramach Atlie.pl, konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

§ 10a. Atlie.pl jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.

§ 11. Usługi określone w § 3. świadczone są między innymi poprzez:
1) udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu,
2) udostępnienie Użytkownikowi możliwości członkostwa w grupach tematycznych oraz dyskusji na forum,
3) udostępnianie użytnikowi możliwości dodawania ogłoszeń.

III Rejestracja i Konto

§ 12. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem http://www.Atlie.pl/.

§ 13. W szczególności wymagane jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła, a także wpisanie miejscowości, województwa oraz wybranie branży. Dane należy wprowadzać w polach profilu do tego przeznaczonych. Pola mogą zawierać tylko te dane do których zostały przeznaczone. W przypadku usunięcia tych danych użytkownik traci możliwość korzystania z serwisu.

§ 14. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu.

§ 15. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administratorzy mają prawo:
1) wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,
2) zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy,
3) skasować Konto Użytkownika w trybie określonym w § 6. ust. 3 i 4.

§ 16. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administratorzy mogą zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

§ 17. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Atlie.pl, Atlie.eu Atlie przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 18. Zrealizowanie procedury rejestracji w Atlie.pl, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który:
1) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,
2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu,
3) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym,
4) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach w skrzynce Atlie.pl, przerwach technicznych w działaniu Atlie.pl, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.

§ 19. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.

§ 20. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

§ 21. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

IV Dane osobowe i polityka prywatności

§ 22. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Atlie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Litewskiej 12/8 (51-354 Wrocław). Atlie przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika Atlie przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym Atlie.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Atlie w celach statystycznych i marketingowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

§ 23. Atlie przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Atlie.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

§ 23.1 Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez Atlie lub innych Użytkowników na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

V Korzystanie z usług Atlie świadczonych w ramach Atlie.pl

§ 24. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Atlie.pl, Atlie.eu W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

§ 25. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Atlie.pl oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
2) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 26. Zabrania się umieszczania w Atlie.pl i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
1) oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,
2) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
3) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

§ 27. Zamieszczanie w Atlie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratorów.

§ 28.
Użytkownik może zamieszczać zdjęcia przedstawiające jego osobę lub wizerunek firmowy. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w serwisie Atlie.pl, Atlie.eu Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Atlie.pl, Atlie.eu
Administratorzy mogą usunąć zdjęcia uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie.
Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika.

§ 29. Atlie zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Profilu, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek Atlie.pl, Atlie.eu

§ 30. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy nim zgłosi problem lub zada pytanie.

§ 31. Zabrania się wysyłania biuletynów o charakterze komercyjnym.

§ 32. Założycielowi i moderatorom grup nie przysługują żadne roszczenia względem Atlie z tytułu prowadzenia grupy.

§ 33. Administratorzy mogą odebrać grupę założycielowi niewywiązującego się ze swoich obowiązków, łamiącemu Regulamin lub wykorzystującemu grupę niezgodnie z jej przeznaczeniem. Grupa odebrana założycielowi może zostać skasowana albo przekazana innemu Użytkownikowi.

§ 34. Użytkownik zamieszczający na forum materiały w formie wypowiedzi zrzeka się wszelkich roszczeń względem Atlie z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Atlie.pl bez podania przyczyny) tych treści.

§ 34a. Przepis określony w § 39. stosuje się również do treści o charakterze utworu autorskiego.

§ 35. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania na forum kultury wypowiedzi i unikania wszelkiego rodzaju „wycieczek osobistych”, argumentów ad personam oraz innych nagannych zachowań. Oceny wypowiedzi w sposób jednostronny dokonują Administratorzy lub osoby przez nich wyznaczone.

V Prawa autorskie

§ 36. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w Atlie.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w Atlie.pl kampanii rekrutacyjnych oraz promocyjnych.

§ 37. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w Atlie.pl w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 38. Użytkownik publikujący w Atlie.pl treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Atlie z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Atlie.pl) tych treści.

§ 39. Użytkownik udziela Atlie prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. wizualizacji listy kontaktów albo dyskusji na forum zobrazowanej realnie istniejącymi danymi).

VI Odpowiedzialność

§ 40. Atlie nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Atlie.pl przez Użytkownika.

§ 41. Atlie nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

§ 42. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Atlie.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 43. Atlie wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Atlie.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Atlie.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 44.
1. Atlie nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Atlie.pl, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
2. Odpowiedzialność Atlie za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.

§ 45. Atlie nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Atlie.pl w całości albo w części.

§ 46. W przypadku otrzymania przez Atlie urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Atlie nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§ 47. Atlie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Atlie.pl, Atlie.eu

VII Reklamacje

§ 48. Zakłócenia w funkcjonowaniu Atlie.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Atlie.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego do profilu pomoc Atlie.

§ 49. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Atlie w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Atlie zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. W szczególności Atlie nie rozpoznaje reklamacji dotyczących kwestii opisanych w panelu Pomocy.

§ 50. Atlie zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu Atlie.pl, Atlie.eu

§ 51. Reklamacje składane do Atlie, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Atlie.pl nie będą rozpatrywane. Atlie nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

VIII Przepisy przejściowe i końcowe

§ 52. Atlie zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

§ 53.
1. Atlie zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1.
3. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. z przyczyn niezależnych od Atlie.

§ 54. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi z chwilą zalogowania wyświetlona zostanie lista najważniejszych zmian. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Kliknięcie formuły "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości." oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym z Atlie na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu.

§ 55. Atlie Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za danye osobowe, zebrane za pośrednictwem Portalu Atlie.pl, przez podmioty obce. Podmioty obce mogą wykorzystywać powyższe dane zgodnie z przepisami prawa a w szczególności zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 56.
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dn. 01 kwietnia 2015 r.
2. § 56. stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem zdania: "W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi z chwilą zalogowania wyświetlona zostanie lista najważniejszych zmian.".

 § 57.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Atlie sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul Szewska 3 pok. 007 w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail podany powyżej w formularzu kontaktowym.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego ABI/IOD iod@atlie.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.