Praca w Polsce

Obywatele Ukrainy, zarówno nowo przybyli do Polski po 24 lutego2022 r., jak i ci, którzy już tutaj rezydują, mogą bez przeszkód podjąć pracę u dowolnego pracodawcy w Polsce, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych zezwoleń.

Jedynym obowiązkiem spoczywającym na pracodawcy jest zgłoszenie faktu zatrudnienia obywatela Ukrainy korzystającego z liberalizacji dostępu do rynku pracy. Zgłoszenie to należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy za pośrednictwem systemu elektronicznego praca.gov.pl w ciągu 14 dni od momentu podjęcia pracy. To jedyna formalność!

Ważne jest, że obywatel Ukrainy, który legalnie pracował w Polsce przed 24 lutego2022 r., nie musi podejmować żadnych działań, aby kontynuować legalną pracę u tego samego pracodawcy. Jeśli natomiast zdecyduje się na zmianę pracodawcy, nie wymaga to żadnego dodatkowego zezwolenia.

Mimo nowych regulacji, polscy pracodawcy nadal mogą ubiegać się o zezwolenia na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

To może być korzystne dla tych obywateli Ukrainy i polskich pracodawców, którzy planują zawrzeć długoterminowe umowy (np. na3 lata, jak w przypadku zezwoleń na pracę), ponieważ specjalne przepisy są przewidziane na okres do18 miesięcy.


6 lutego, 2023W Aktualności